Tính toán của trung điểm của đoạn

Các máy tính được thiết kế để tính toán khu vực của một viên kim cương trong mm. Để cho một người không để tự hỏi và không để đếm khu vực của một viên kim cương trong một máy tính xách tay, chúng tôi đã đến với một trực tuyến tính mà bạn có thể tính toán khu vực

Tọa độ của điểm giữa của đoạn giữa các điểm A (0; 0) B (0; 0) = M (0; 0)
Tọa độ điểm giữa của dòng, phép tính mới

Nhập tọa độ của các điểm thuộc đoạn A và B

Chấm A (x1, y1): ( , )
Chấm B (x2, y2): ( , )